Veelgestelde vragen

Vraag en antwoord

Heb je een vraag over de regeling, het indienen van een aanvraag of over de procedure? Kijk dan eerst of je vraag tussen de onderstaande veelgestelde vragen staat. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met het secretariaat van de commissie (CBKZ) en vraag naar mr. Lise Otterman of mr. Annelies van der Ham. Je kunt hiervoor bellen naar 085 – 760 44 68 (we zijn bereikbaar op werkdagen tussen  9.00 tot 17.00 uur). Je kunt ook mailen naar aanvraaggymsport@cbkz.nl.

Algemeen

Met deze regeling kun je als (oud) gymsporter een aanvraag indienen om erkenning en een financiële tegemoetkoming te krijgen voor het leed dat je gedurende en na je sportcarrière hebt ondervonden als gevolg van grensoverschrijdend gedrag. Je kunt een aanvraag indienen als je:

  • a) lid bent (geweest) van de KNGU; en
    deelnam aan de (selectie t.b.v. de deelname aan) hoogste (inter)nationale competities (EK/WK/OS/EYOF/World Games of deelgenomen hebt aan de nationale kwalificatiewedstrijden voor deze officiële internationale wedstrijden; en
  • b) daarbij op (zeer) jonge leeftijd zodanig met grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd bent dat het een negatieve impact heeft (gehad) met grote invloed op het leven.

Wanneer je geen lid bent (geweest) van de KNGU of niet deelnam aan de competities genoemd onder a). bij de vraag 'Voor wie is de regeling bedoeld?' kan je aanvraag niet in behandeling worden genomen. De voorwaarde (genoemd onder b). bij de vraag 'Voor wie is de regeling bedoeld?') komt tijdens de inhoudelijke behandeling van je aanvraag aan de orde. De commissie die jouw aanvraag beoordeelt, heeft daarbij ruimte om in individuele gevallen af te wijken van de gestelde voorwaarden indien dat anders tot onbillijke of onredelijke gevolgen zou leiden.

Wanneer de commissie je aanvraag om erkenning van het door jou ondervonden leed toekent, ontvang je een tegemoetkoming van € 5.000. De hoogte van de vergoeding is voor iedereen die een toekenningsbeslissing krijgt gelijk, ongeacht de aard en inhoud van het ondergane leed. De tegemoetkoming wordt binnen 2 weken na de datum van de beslissing tot toekenning aan je overgemaakt. Dit is ook de reden dat we bij het indienen van je aanvraag om een kopie van je bankpas vragen.

Meer informatie over hoe en wanneer je in aanmerking komt voor erkenning en in het verlengde daarvan een financiële tegemoetkoming vind je op de procedure-pagina. Je kunt ook de regeling zelf er op nalezen.

Je kunt hierbij o.a. denken aan negeren, isoleren, uitsluiten, machtsmisbruik, aanzetten tot onverantwoord gewichtsverlies, psychische (prestatie)druk, agressie, belediging, kleineren in aanwezigheid van anderen, discriminatie, het stellen van ongepaste vragen, pesten en seksueel misbruik. Ook kun je bijvoorbeeld denken aan tegen medisch advies moeten doortrainen bij blessures. Met het grensoverschrijdende gedrag heb je meerdere jaren te maken gehad. In de regeling lees je hier meer over.

De KNGU heeft met de Belastingdienst afgesproken dat de tegemoetkoming van € 5.000 een netto-uitkering is. Dit betekent dat over de uitkering achteraf geen inkomstenbelasting hoeft te worden betaald.

De tegemoetkoming van € 5.000 geldt voor de inkomstenbelasting als een netto-uitkering en heeft daarom zeker geen invloed op de hoogte van de toeslagen.

De tegemoetkoming van € 5.000 heeft geen invloed op de hoogte van een ZW, WIA, WAO, WAZ of Wajong uitkering. Er is ook geen reden om de ontvangst van de € 5.000 te melden aan het UWV.

In het geval van een bijstandsuitkering hangt het van de individuele gemeente af of de ontvangen tegemoetkoming tot een korting op de uitkering leidt. Omdat de Belastingdienst schriftelijk heeft bevestigd dat de uitkering netto blijft, is dit een sterk argument tegen een eventuele korting op de bijstandsuitkering. Elke individuele gemeente heeft echter het laatste woord over korting op de uitkering.

De commissie

Je aanvraag wordt behandeld door een onafhankelijke commissie. Het secretariaat van de commissie is ondergebracht bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) te Gorinchem. De commissie bestaat per aanvraag die wordt behandeld uit drie deskundige en ervaren leden, waarvan tenminste één lid een vrouw is. Je wordt altijd eerst op de hoogte gesteld of de commissie je aanvraag in behandeling kan nemen. Als dit het geval is, word je ook geïnformeerd over de samenstelling van de commissie (namen en deskundigheid).

De commissie kan met het oog op de verdeling en voortgang van te behandelen aanvragen wisselend van samenstelling zijn. De commissie bestaat per aanvraag die wordt behandeld uit drie onafhankelijke en neutrale leden, waarvan tenminste altijd één lid een vrouw is. Ze beschikken allen over voldoende kennis en vaardigheden om je aanvraag op een kundige en empathische wijze te behandelen. Je krijgt ruim voorafgaand aan de mondelinge behandeling te horen uit welke personen de commissie bestaat die jouw aanvraag behandelt (namen en deskundigheid). 

Ja. Wanneer je van mening bent dat een commissielid niet onafhankelijk of neutraal naar jouw aanvraag kan kijken kan je dit voorafgaande aan of uiterlijk tijdens de mondelinge behandeling aangeven met vermelding van de redenen die je daarvoor hebt. Je aanvraag wordt dan opgeschort totdat vervanging is geregeld, tenzij de redenen die je aangeeft zonder twijfel niet gegrond zijn.

Alle leden van de commissie en de secretarissen zijn voor onbepaalde tijd tot geheimhouding verplicht. Hetzelfde geldt voor die medewerkers van de KNGU die alleen in hoogstnoodzakelijke gevallen betrokken zijn bij je aanvraag (bij de financiële afhandeling van de tegemoetkoming en bij de toets door de commissie op je KNGU-lidmaatschap en je deelname aan de competities). Alle bij je aanvraag betrokken personen gaan zorgvuldig met je gegevens om.  Lees hierover ook het privacy-statement.

Aanvraag en intake

Wil je gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling? Dat kan digitaal en per post. Op de pagina 'Aanvraag indienen' lees je hoe je dit precies kan doen.

Let op: De uiterste datum van indienen (30 september 2022)  is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Aanvragen kunnen van 1 maart tot en met 30 september 2022 worden ingediend

Let op: De uiterste datum van indienen (30 september 2022)  is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Het indienen en de behandeling van je aanvraag is gratis. Kosten die je op eigen initiatief maakt, bijvoorbeeld door het inschakelen van een deskundige of vertegenwoordiger komen wel voor eigen rekening. Voor hulp bij het indienen van een aanvraag kun je wel kosteloos een beroep doen op Slachtofferhulp Nederland.

Let op: De uiterste datum van indienen (30 september 2022)  is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Mocht je tijdens of na de behandeling of bijvoorbeeld bij het indienen van je aanvraag hulp of ondersteuning zoeken, dan kun je contact opnemen met speciaal daarvoor getrainde medewerkers van Slachtofferhulp Nederland.

Als je een aanvraag hebt ingediend, stuurt de secretaris van de commissie je binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Daarna wordt gekeken of je aanvraag volledig is (heb je de noodzakelijke informatie ingediend). Mocht dat niet zo zijn, dan krijg je daarvan bericht en de gelegenheid om dit te herstellen. Als je aanvraag volledig is, toetst de commissie eerst of je lid bent of bent geweest van de KNGU en op hoog niveau sport of hebt gesport. Je krijgt  binnen 30 dagen na completering van je aanvraag bericht of de commissie overgaat tot een inhoudelijke behandeling van je aanvraag.

Om te kunnen bepalen of je op het in de regeling bedoelde hoge niveau sport of hebt gesport, zal een controlevraag worden gesteld aan een speciaal daartoe aangewezen functionaris van de KNGU. Er wordt hierbij zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens omgegaan. Alleen deze functionaris is hiervan op de hoogte en deze kent een geheimhoudingsplicht.

Nee. Wel kan aan de KNGU functionaris een controlevraag worden gesteld over je lidmaatschap van de KNGU en het niveau waarop je hebt gesport. Deze functionaris kent een geheimhoudingsplicht en wordt in geen geval verder geïnformeerd over de inhoud van je aanvraag.

Behandeling

Wanneer je aanvraag inhoudelijk in behandeling genomen wordt, is het uitgangspunt dat er een zogenaamde ‘mondelinge behandeling’ wordt ingepland. . Mocht dit moment je niet schikken, neem dan contact op met het secretariaat. In overleg kiezen we dan een ander geschikt moment. Na deze mondelinge behandeling ontvang je binnen 4 weken de beslissing van de commissie op je aanvraag.

De mondelinge behandeling is een gesprek waarbij je je verhaal kunt doen  en de commissie vragen kan stellen om zich een beeld te vormen over de achtergronden van jouw verhaal en je aanvraag. Je krijgt hier alle gelegenheid om je verhaal te doen en je aanvraag toe te lichten. De commissieleden luisteren zorgvuldig naar je en behandelen je aanvraag met oprechte aandacht voor jou.

Voor het gesprek met de commissie heeft de commissie maximaal 1,5 uur voor jou beschikbaar. Het gesprek vindt plaats op een centrale plek in het land. Er kunnen omstandigheden zijn die de  commissie doen besluiten om de mondelinge behandeling niet, of  online of telefonisch te laten plaatsvinden.  Je kunt bij de mail of brief die je stuurt om je aanvraag in te dienen aangeven waarom dit eventueel voor of volgens jou van toepassing is.

De commissie vraagt niet van je om het grensoverschrijdend gedrag te bewijzen. Wel is het van belang dat de commissie zich een beeld kan vormen van welke impact het grensoverschrijdende gedrag heeft of heeft gehad op jouw leven. Daarom vragen we je bij je aanvraag je eigen verklaring over de impact van het grensoverschrijdende gedrag en een of meerdere ondersteunende documenten mee te sturen.

Bij dit gesprek met de commissie is (een afvaardiging van) de commissie  en de secretaris van de commissie aanwezig. Jij, of de door jouw gemachtigde persoon  mag altijd een of twee personen meenemen ter ondersteuning. Je kunt er ook voor kiezen om je gemachtigde namens jou af te vaardigen naar het gesprek met de commissie. Neem je iemand ter ondersteuning mee, of machtig je iemand namens jou dit gesprek te voeren, dan verneemt de secretaris van de commissie dit vanwege praktische redenen graag uiterlijk één week van tevoren  (o.a. met het oog op een goede voorbereiding).

Ja. In uitzonderingssituaties kan de commissie beslissen af te zien van een mondelinge behandeling.  Als je meent dat hier reden voor is, laat het dan weten. Je kunt dit aangeven in de mail of brief waarmee je je aanvraag indient.

De commissie streeft ernaar elke aanvraag binnen 12 weken af te handelen. De aanvragen worden in principe behandeld op volgorde van binnenkomst. Dit kan betekenen dat de behandeling langer dan 12 weken duurt als er veel aanvragen zijn. In dat geval word je daarover altijd geïnformeerd.

Bij een toewijzing van je aanvraag stelt de commissie vast dat je op grond van de regeling recht hebt op een tegemoetkoming als blijk van erkenning voor het leed dat je hebt ondergaan ten gevolge van grensoverschrijdend gedrag. De commissie doet met haar beslissing geen uitspraak over de (mate van) verwijtbaarheid en/of aansprakelijkheid van degene(n) die jij verantwoordelijk houdt voor het grensoverschrijdend gedrag en kan of zal zich daar geen oordeel over aanmeten. Het staat je vrij om hiervoor andere (juridische) wegen te bewandelen.

Nee. Deze worden niet gehoord of geraadpleegd door de commissie tijdens de behandeling van je aanvraag.

Afhandeling

Wanneer de commissie je aanvraag toewijst, bedraagt de tegemoetkoming € 5.000. Deze tegemoetkoming wordt binnen 2 weken na de datum die je op de beslissing aantreft overgemaakt.

Zes maanden na de laatste beslissing van de commissie op een aanvraag worden alle dossiers waarover de commissie beschikt vernietigd.

Aanvraag indienen

Wil je gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling? Gebruik dan de onderstaande knop om je aanvraag in te dienen. Je aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld door de ingestelde commissie. Na het indienen van je aanvraag ontvang je van de secretaris van de commissie binnen een week een ontvangstbevestiging. Ook word je zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht over de verdere gang van zaken.

Let op: dien je aanvraag dus uiterlijk 30 september 2022 in!

Vragen over de regeling of het indienen van een aanvraag?

Heb je vragen over de regeling of over het indienen van een aanvraag bekijk dan de veelgestelde vragen of download de regeling. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met het secretariaat van de commissie (CBKZ) en vraag naar mr. Lise Otterman, mr. Mandy Vlasveld of mr. Annelies van der Ham. Je kunt hiervoor bellen naar 085 – 760 44 68 (we zijn bereikbaar op werkdagen tussen  9.00 tot 17.00 uur). Je kunt ook mailen naar aanvraaggymsport@cbkz.nl.

Hulp of advies nodig?

Heb je behoefte aan hulp, advies of wil je hier graag eens met iemand vertrouwelijk over praten? Neem dan contact op met Slachtofferhulp Nederland. De speciaal getrainde medewerkers kunnen je ondersteunen bij deze aanvraag en je helpen bij het vinden van de juiste nazorg.

  • Ze kijken samen met jou welke hulp er nodig is om te verwerken wat er is gebeurd.
  • Ze geven tips voor het omgaan met trauma en helpen je verder als je andere hulp nodig hebt.
  • Ze informeren je over het doen van een melding of aangifte.
  • Ze helpen je als er een tuchtzaak of strafzaak komt.
  • Bel 0900-0101 of kijk naar alle contactmogelijkheden.

Je kunt ook contact opnemen met het Centrum Veilige Sport Nederland. Zij kunnen je zo nodig ook doorverwijzen naar hulpverlening of politie. Kijk voor meer informatie op de website centrumveiligesport.nl. Je kunt ook bellen via nummer 0900-2025590 of anoniem chatten via SpeakUp.