Procedure

Van aanvraag naar beslissing

De behandeling van je aanvraag bestaat uit verschillende fasen. Hieronder vind je de verschillende stappen van het proces per fase beschreven.

De commissie probeert binnen 12 weken vanaf het moment van indienen over elke aanvraag te beslissen. De aanvragen worden in principe behandeld op volgorde van binnenkomst. Dit kan betekenen dat de behandeling langer dan 12 weken duurt als er veel aanvragen in een kort tijdsbestek ingediend zijn. Is dat het geval dan word je daarover altijd tijdig geïnformeerd.

De uiterste datum van indienen (30 september 2022)  is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

i

Fase 1: Aanvraag

Nadat jij of je gemachtigde een aanvraag via het digitale formulier op deze website hebt ingediend, wordt je aanvraag behandeld door een onafhankelijke commissie. Het secretariaat van deze commissie is ondergebracht bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) te Gorinchem. Na het indienen van je aanvraag ontvang je binnen 5 werkdagen  een ontvangstbevestiging.

Fase 2: Intake

Na de ontvangstbevestiging kijkt de commissie of zij voldoende (schriftelijke) informatie heeft om je aanvraag in behandeling te nemen. Wanneer er onvoldoende informatie is, zal de secretaris van de commissie je hiervan op de hoogte stellen en krijg je gelegenheid om je aanvraag aan te vullen.

Na het verzamelen van de schriftelijke informatie, beslist de commissie of je aanvraag verder in behandeling kan worden genomen. Ze kijkt daarbij of je lid bent of bent geweest van de KNGU en op hoog niveau sport of hebt gesport (zie ook veelgestelde vragen ‘Voor wie is de regeling bedoeld’ en ‘Wat als ik niet voldoe aan een of meerdere voorwaarden?’). Zodra de commissie hierover een besluit heeft genomen, word je daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. Er zijn dus twee uitkomsten mogelijk

1. In behandeling nemen
De commissie heeft voldoende informatie en vervolgt de behandeling (zie fase 3).

2. Voornemen tot niet in behandeling nemen
De commissie stuurt je een brief waarin zij het voornemen uit om je aanvraag niet verder in behandeling te nemen. Als de commissie op grond van de schriftelijke informatie overweegt om je aanvraag niet verder in behandeling te nemen, ontvang je daarover een brief. In deze brief staat hoe je kunt reageren op dit voornemen. Je kunt namelijk aangeven het niet eens te zijn met het voornemen van de commissie. Het is van belang om daarbij aan te geven waarom je het er niet mee eens bent. Een volledig anders samengestelde commissie kijkt dan nogmaals naar je aanvraag en neemt daarna een definitieve beslissing over het behandelen van je aanvraag. Wanneer de commissie definitief besluit je aanvraag niet verder in behandeling te nemen, wordt je aanvraag daarmee afgerond en derhalve afgewezen. Wanneer de commissie besluit je aanvraag wel verder in behandeling te nemen, volgt fase 3. In beide gevallen word je uiteraard schriftelijk op de hoogte gebracht.

Fase 3: Mondelinge behandeling

De commissie heeft je per brief laten weten dat je aanvraag inhoudelijk wordt behandeld. Dit betekent dat de commissie graag wil luisteren naar je verhaal. Uitgangspunt hierbij is dat de commissie je uitnodigt voor een mondelinge behandeling. Uiterlijk vier weken voor deze mondelinge behandeling ontvang je een uitnodiging waar en wanneer de behandeling plaatsvindt. Mocht dit moment voor jou niet uitkomen, neem dan contact met ons op, dan kiezen we samen met jou een ander geschikt moment.

De mondelinge behandeling is een gesprek waarin jij  je verhaal kunt doen en de commissie vragen kan stellen om zich een beeld te vormen over de achtergronden van jouw verhaal en je aanvraag. Bij dit gesprek is (een afvaardiging van) de commissie en  de secretaris van de commissie aanwezig. Je mag altijd een of twee personen meenemen ter ondersteuning. Je kunt er ook voor kiezen om iemand anders (je gemachtigde) namens jou af te vaardigen naar het gesprek met de commissie. Neem je iemand mee of kom je niet zelf maar je gemachtigde dan verneemt de commissie dit graag uiterlijk één week van tevoren vanwege praktische redenen. In uitzonderingssituaties kan de commissie beslissen om af te zien van een mondelinge behandeling.  Als je meent dat hier reden voor is, laat het dan weten in de mail of brief  waarmee je je aanvraag indient.

Fase 4: Beslissing

​Na de inhoudelijke behandeling overlegt de commissie over jouw aanvraag. Ze bespreken het beeld dat zij hebben gekregen van de impact die het grensoverschrijdende gedrag op jou heeft gehad in relatie tot de tegemoetkomingsregeling. De commissie neemt vervolgens een beslissing of je aanvraag wordt toegewezen of afgewezen. Je ontvangt uiterlijk binnen vier weken na de mondelinge behandeling schriftelijk bericht van de commissie met daarin de beslissing op je aanvraag. Bij een toewijzing heb je recht op een tegemoetkoming als blijk van erkenning voor het leed dat je hebt ondergaan ten gevolge van grensoverschrijdend gedrag.

Fase 5: Bezwaar bij afwijzing

Als je bij een afwijzing vindt dat de commissie onzorgvuldig is geweest of haar beslissing niet voldoende heeft gemotiveerd kun je in bezwaar aantekenen. Doe dat wel binnen 4 weken na dagtekening van de afwijzing. Een volledig anders samengestelde commissie buigt zich dan over je bezwaar en neemt binnen zes weken na indiening van het bezwaar een nieuwe beslissing. Ook hierover word je schriftelijk geïnformeerd. Je kunt tegen deze beslissing niet meer in beroep gaan. Dit besluit is dus definitief.

Fase 6: Afhandeling

​Wanneer de beslissing van de commissie een toekenning van je aanvraag inhoudt (in eerste instantie of na indienen van een bezwaar), wordt binnen twee weken na dagtekening van de beslissing de tegemoetkoming van € 5.000 naar de bankrekening overgemaakt die je bij het indienen van je aanvraag hebt aangegeven. De KNGU ontvangt in dat geval een kopie van de brief met het besluit. De KNGU ontvangt geen kopie van een brief als je aanvraag is afgewezen.

Aanvraag indienen

De uiterste datum van indienen (30 september 2022)  is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Heb je een vraag over een eerder ingediende aanvraag? Neem dan contact op met het secretariaat van de commissie (CBKZ) en vraag naar mr. Lise Otterman, mr. Mandy Vlasveld of mr. Annelies van der Ham. Je kunt hiervoor bellen naar 085 – 760 44 68 (we zijn bereikbaar op werkdagen tussen  9.00 tot 17.00 uur). Je kunt ook mailen naar aanvraaggymsport@cbkz.nl.

Hulp of advies nodig?

Heb je behoefte aan hulp, advies of wil je hier graag eens met iemand vertrouwelijk over praten? Neem dan contact op met Slachtofferhulp Nederland. De speciaal getrainde medewerkers kunnen je ondersteunen bij deze aanvraag en je helpen bij het vinden van de juiste nazorg.

  • Ze kijken samen met jou welke hulp er nodig is om te verwerken wat er is gebeurd.
  • Ze geven tips voor het omgaan met trauma en helpen je verder als je andere hulp nodig hebt.
  • Ze informeren je over het doen van een melding of aangifte.
  • Ze helpen je als er een tuchtzaak of strafzaak komt.
  • Bel 0900-0101 of kijk naar alle contactmogelijkheden.

Je kunt ook contact opnemen met het Centrum Veilige Sport Nederland. Zij kunnen je zo nodig ook doorverwijzen naar hulpverlening of politie. Kijk voor meer informatie op de website centrumveiligesport.nl. Je kunt ook bellen via nummer 0900-2025590 of anoniem chatten via SpeakUp.